LES AVENTURES DE TOM SAWYER

The Adventures of Tom Sawyer

   LES AVENTURES DE TOM SAWYER

   THE ADVENTURES OF TOM SAWYER

   Autor: Mark Twain.
Traducció: Josep Carner

   By Mark Twain
(Samuel Langhorne Clemens)

   CONTENTS

   PREFACI.

   PREFACE

   La major part de les aventures consignades en aquest llibre succeïren de bo de bo; una o dues són experiments de la meva collita; la resta pertanyen a minyons que m'eren companys d'escola. Huck Finn és tret de la vida real; Tom Sawyer també, però no d'un individu: és una combinació de les característiques de tres nois que jo vaig conèixer; així és que pertany a l'orde arquitectònic compost.

   Most of the adventures recorded in this book really occurred; one or two were experiences of my own, the rest those of boys who were schoolmates of mine. Huck Finn is drawn from life; Tom Sawyer also, but not from an individual--he is a combination of the characteristics of three boys whom I knew, and therefore belongs to the composite order of architecture.

   Les estranyes supersticions a les quals hom fa referència, predominaven totes entre nois i esclaus de l'Oest en el període d'aquesta història; és a dir, fa trenta o quaranta anys.

   The odd superstitions touched upon were all prevalent among children and slaves in the West at the period of this story--that is to say, thirty or forty years ago.

   Encara que mon llibre s'adreça sobretot al divertiment de nois i noies, espero que això no serà causa que el defugin homes i dones, perquè part del meu propòsit ha estat mirar de fer plaent memòria als adults d'allò que un dia foren, i de com sentiren i pensaren i parlaren, i en quínes singulars empreses s'esmerçaren de vegades.

   Although my book is intended mainly for the entertainment of boys and girls, I hope it will not be shunned by men and women on that account, for part of my plan has been to try to pleasantly remind adults of what they once were themselves, and of how they felt and thought and talked, and what queer enterprises they sometimes engaged in.

   L'AUTOR

   THE AUTHOR.

   (Hartford, 1876).

   HARTFORD, 1876.